ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی در شهرها 12022659100 دریافت فایل
۲ پیشگیری از وقوع حوادث غیرطبیعی در سطح شهرها 12062659103 دریافت فایل
۳ صدور گواهی حریق ساختمان 12022659101 دریافت فایل
۴ مقابله با حوادث غیرطبیعی در سطح شهرها 12062659102 دریافت فایل
۵ نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی آتش نشانی 12022659104 دریافت فایل