ایستگاه ۲
هاشم محمد زاده

سوابق تحصیلی:

کارشناس امداد و سوانح


سوابق خدمتی:

آتشنشان
فرمانده شیفت
مسئول آموزش سازمان
مدیر آموزش و پیشگیری
رئیس ایستگاه یک سازمان
رئیس ایستگاه دو سازمان
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۱۵