ایستگاه ۶
نبی احمدی

سوابق تحصیلی:
 
 

سوابق خدمتی:
 
مامور آتش نشانی 
فرمانده عملیات

رئیس ایستگاه شش
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۰۴